Laboratorium

 • Laboratorium MIKO-TECH Sp. z o.o. kontynuuje działalność Laboratorium Hydrobudowy Śląsk” S.A, Hydrobudowy Polska S.A.
 • Jesteśmy laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB-1236) i działamy według systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Posiadamy profesjonalny sprzęt badawczy firm MATEST, INFRATEST, PROCEQ, kompetentny i doświadczony personel, pracujemy szybko i wydajnie dla inwestorów krajowych i zagranicznych.
 • Realizujemy kompleksowo obsługę kontraktów budowlanych, budów zgodnie z wymaganiami FIDIC.
 • Utrzymujemy stały kontakt z placówkami naukowo – badawczymi i podnosimy kompetencje poprzez szkolenia, wdrażanie nowoczesnego wyposażenia i metod badawczych.
 • Oferujemy wykonanie badań laboratoryjnych metodami akredytowanymi zgodnie z naszym zakresem akredytacji AB 1236 oraz metodami nieakredytowanymi, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, między innymi:
  • wytrzymałość betonu na ściskanie metoda sklerometryczną,
  • nasiąkliwość betonu metodą wagową,
  • gęstość betonu,
  • oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową,
  • skład ziarnowy kruszyw, gruntów
  • wskaźnik zagęszczenia gruntu lekką płytą dynamiczną (HMP LFG 4),
  • wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off,
  • inne badania zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt :
Laboratorium: tel.: 32 358-90-43
e-mail: laboratorium@miko-tech.pl