Nowy kontrakt

Nowy kontrakt

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” 

Data podpisania kontraktu: 11.08.2017.

Wartość robót 23 495 518,59 zł + VAT

Tytuł kontraktu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką obiektów.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych odbieranych przez system kanalizacyjny Miasta i Gminy Brzeszcze w stopniu wymaganym obowiązującymi przepisami, przy obciążeniu oczyszczalni 26 000 RLM i zapewnieniu przepustowości średniej dobowej 2 300 m3/d. Zakres obejmuje przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzeszczach wraz z rozbiórką likwidowanych obiektów.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 89.

Inwestycja położona jest na terenie górniczym „Brzeszcze IV” utworzonym dla K.W. S.A Oddział KWK „Brzeszcze”, w którym prognozuje się wystąpienie pierwszej kategorii terenu górniczego.

Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków prowadzona będzie na czynnym obiekcie, którego użytkownikiem i gospodarzem jest Agencja Komunalna Sp. z o.o. mająca siedzibę w Brzeszczach, ul. Kościelna 7.

Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób zapewniający ciągłą, nieprzerwaną pracę oczyszczalni, w warunkach jej normalnego i maksymalnego obciążenia, oraz gwarantujący utrzymanie wymaganego stopnia redukcji i stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na wszystkich etapach przebudowy i modernizacji oczyszczalni.

strona ze wszystkimi informacjami  https://brzeszcze.pl/burmistrz-brzeszcz-podpisala-umowe-na-modernizacje-oczyszczalni-sciekow,8509